Scurtă descriere a ofertei academice și a misiunii educaționale
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova este o instituţie care își consacră numele prin
acțiune universitară asumată, ca libertate de gândire și de conștiință, cu deschidere
internaţională, multidisciplinară și pluriculturală, cu vast potenţialul ştiinţific și cu înalte exigențe
educaționale.
Facultatea de Litere este o structură afirmată în cadrul ULIM, din punct de vedere al
funcţionalităţii managerial-didactice şi al calităţii procesului instructiv-educativ. Meritul aparține
tuturor celor care au contribuit la fondare și contribuie în continuare și continuitate la
prosperarea acestei citadele universitare axată pe principii academice avangardiste.
Resursa umană este factorul cheie al dezvoltării multilaterale a Facultății de Litere. Corpul
didactic este de înaltă calificare și notorietate reunind profesori universitari, doctori habilitați,
doctori în filologie/conferenţiari universitari, lectori universitari și doctoranzi. Profesorii sunt
permanent implicați în prospectarea noilor arii curriculare și de cercetare. Complementar la
activitatea didactică, cadrele aderă la noi direcții de cercetare și participă la proiecte științifice
relevante pentru domeniile traductologiei, lingvisticii, literaturii, precum și ale științelor socio-
umane, sociale și ale educației din perspectiva amplă a interdisciplinarității.

Cele două catedre de profil – Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” și Catedra Filologie
Germanică – asigură predarea disciplinelor la specialitățile Limbi moderne (Licență), Traducere
și documentare multilingvă (Masterat), Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional
(Masterat). Oferta academică este susţinută la nivel de licenţă, masterat și doctorat.
Domeniul de formare pentru Ciclul I este Limbi moderne și clasice, programul de studii Limbi
moderne, cu obținerea diplomei Licențiat în științe umaniste, calificarea Traducător-referent la
una dintre cele șase combinații de limbi studiate la facultate (engleză-franceză, franceză-
engleză, engleză-spaniolă, engleză-germană, engleză-chineza, engleză-coreeană). La Ciclu II
sunt propuse două programe de studii pentru un masterat în științe umanistice: Traducere și

documentare multilingvă (limbi germanice/romanice/asiatice) și Limbi străine aplicate în turism
și comerț internațional (limbile franceză, spaniolă, engleză, germană, chineză, coreeană în
diferite combinaţii). Ciclul III este cel mai ofertant, cu șase specialități (de la 621.01.Lingvistică
generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată – la 622.02. Literatură
universală şi comparată).
În actul de instruire se pune accent pe latura formativă a predării și pe managementul
procesului circulator. Studentul va obține cunoştinţe (nivel gnoseologic-praxiologic), își va forma
abilităţi (nivel aplicativ) și va dispune de competenţe (creativ-integrativ). Formarea
competenţelor generale, curriculare și transversale este racordată la noile politici educaționale
naționale și la cadrul lingvistic promovat de Consiliul Europei și organismele de resort.
Obiectivele de performanţă vizează prioritar abilitățile interumane şi lingvoculturologice care vor
fi judicios proiectate în cariera ulterioară. Stagiile de inițiere/specializare (Licență) testează
profilul sociolingvistic și deontologic al specialistului în devenire, iar profesionalizarea (Masterat)
certifică analogia situaţiilor (modelate) în context socio-economic real.
În cadrul programelor de cooperare intra- și interuniversitară internaţională, corpul academic se
bucură de prezenţa, pe termen nedeterminat, a specialiștilor din Republica Populară Chineză și
din Coreea de Sud, iar pe termen determinat, a unor specialişti din SUA, Franţa, România,
Canada, Țările Baltice etc. În parteneriat cu entități similare și în dialog cu actorii comunității
academice și ai societății civile se organizează evenimente academice (conferinţe, colocvii,
seminare, ateliere, mese rotunde etc.) intra- şi extra-muros. Activitățile curriculare și
extracurriculare, în cadrul centrelor internaționale de la ULIM, precum Centrul Cooperare
Internaţională ULIM, Centrul Britanic ULIM, Centrul de reușită universitară (CRU), Institutul
Confucius ULIM, Centrul de cultură și limbă coreeană „Se Jong”, etc. consolidează parcursul
educațional al fiecărui student în raport cu finalitățile de studiu şi cu imperativele domeniului de
profil.
Partenerii internaționali:
 Universitatea Sorbona, Paris IV, Franţa
 Universitatea Jean Monnet, Saint-Etienne, Franţa
 Universitatea Paris-Est, Créteil, Franţa
 Universitatea din Savoie, Chambéry, Franţa
 Universitatea din Bucureşti, România
 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România
 Universitatea „Apollonia” din Iaşi, România
 Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius, Lituania
 Universitatea Lingvistică de Stat „V. Briusov” din Erevan, Armenia
 Universitatea „Danubius”, Galaţi, România
 Universitatea din Piteşti, România
 Liga învăţământului din Franţa
 Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
 Institutul Cultural Român