În iulie 2013 Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova a aprobat planul de studii la ciclul licenţă, reactualizat şi elaborat la facultate, conform standardelor internaţionale în domeniul educaţional.

 

Domeniul general de studiu: 22. Ştiinţe umanistice

Domeniul de formare profesională: 223. Limbi moderne şi clasice

Specialitatea: 223.1 Limbi moderne (limbile franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, chineză, coreeană, rusă în diferite combinaţii)

 

Numărul total de credite de studiu: 180

Titlul obţinut la finele studiilor: Licenţiat în ştiinţe umanistice

Forma de organizare a învăţământului – de zi

 

Calendarul universitar (în săptămâni)

Anul de studii
Activități didactice
Sesiuni de examene
Stagii de practică
Vacanțe
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2
Iarnă
Primăvară
Vară
I
15
15
3
4
-
3
1
8
II
15
15
3
4
-
3
1
8
III
15
10
3
4
10
3
1
-

 

Planul de învățământ pe semestre /ani de studii

Modul
Denumirea unității de curs
Ore de contact
Credite
Fișa curriculară
Anul I
Semestrul I
1.
Lectura analitică LA (partea generală) - curs practic
90
10
FRESENDECHKO
Gramatica LA (morfologia) - curs practic
60
FRESENDECHKO
Fonetica LA - curs practic
30
FR ESENDECHKO
2.
Lectura analitică LB (partea generală) - curs practic
90
10
FR ESENDECHKO
Gramatica LB (morfologia) - curs practic
60
FR ESENDECHKO
Fonetica LB - curs practic
30
FR ESENDECHKO
3.
Teoria literaturii - curs teoretic
30
10
RO
RU
Retorica - curs teoretic
30
RO
RU
Istoria gândirii filosofice - curs teoretic
30
RO
RU
Total semestrul I
450
30
Semestrul II
4.
Lingvistica LA - curs teoretic
30
10
FRESENDECHKO
Lectura analitică LA (partea specială) - curs practic
120
FRESENDECHKO
Gramatica LA (sintaxa) - curs practic
30
FRESENDECHKO
5.
Lectura analitică LB (partea specială) - curs practic
90
10
FRESENDECHKO
Gramatica LB (sintaxa) - curs practic
60
FRESENDECHKO
6.
Competenţe antreprenoriale în traducere - curs teoretic
30
10
FRESENDECHKO
Tehnologii informaţionale aplicate în limbi străine - curs practic
30
FRESENDECHKO
Ştiinţa şi cultura informării - curs teoretic
30
FRESENDECHKO
Total semestrul II
450
30
TOTAL anul I
900
60
Anul II
Semestrul III
7.
Stilistica LA - curs teoretic
30
10
FRESENDECHKO
Istoria literaturii universale LA - curs teoretic
30
FRESENDECHKO
Integrare europeană şi instituții europene LA - curs teoretic
30
FRESENDECHKO
8.
Analiza textului literar LA - curs practic
60
10
FRESENDECHKO
Analiza textului publicistic LA - curs practic
60
FRESENDECHKO
Analiza gramaticală a textului LA - curs practic
60
FRESENDECHKO
9.
Analiza textului literar LB - curs practic
60
10
FRESENDECHKO
Analiza textului publicistic LB - curs practic
60
FRESENDECHKO
Analiza gramaticală a textului LB - curs practic
60
FRESENDECHKO
Total semestrul III
450
30
Semestrul IV
10.
Teoria şi practica traducerii LA - curs teoretic
30
10
FRESENDECHKO
Etica profesională a traducătorului LA - curs teoretic
30
FRESENDECHKO
Lexicologia LA - curs teoretic
45
FRESENDECHKO
11.
Limba latină - curs practic
60
10
RO
RU
Istoria limbii A - curs teoretic
45
FRESENDECHKO
12.
Civilizaţia europeană LA - curs teoretic
60
10
FRESENDECHKO
Civilizaţia europeană LB - curs teoretic
60
FEESENDECHKO
Traducere, Audiere, Mass-Media LA/LB
120
FRESENDECHKO
Total semestrul IV
450
30
TOTAL anul II
900
60
Anul III
Semestrul V
13.
Traducerea literară LA - curs practic
90
10
FRESENDECHKO
Traducerea specializată LA - curs practic
90
FRESENDECHKO
Traducerea orală LA - curs practic
60
FRESENDECHKO
14.
Traducerea literară LB - curs practic
90
10
FRESENDECHKO
Traducerea specializată LB - curs practic
60
FRESENDECHKO
Traducerea orală LB - curs practic
60
FRESENDECHKO
15.
Stagiu profesional de traducere
150
10
FRESENDECHKO
Total semestrul V
600
30
Semestrul VI
16.
Bazele traductologiei LA - curs teoretic
30
10
FRESENDECHKO
Interpretarea de conferinţe LA - curs practic
90
FRESENDECHKO
Corespondenţa de afaceri LA - curs practic
60
FRESENDECHKO
17.
Interpretarea de conferinţe LB - curs practic
60
10
FRESENDECHKO
Corespondenţa de afaceri LB - curs practic
60
FRESENDECHKO
18.
Practica de licenţă (elaborarea proiectului de licenţă)
120
10
FRESENDECHKO
Examen de licenţă (susţinerea proiectului de licenţă)
Total semestrul VI
300
30
TOTAL anul III
900
60
TOTAL Licență
2700
180

 

Concepţia formării specialistului

Arhitectura programului de studiu este novatoare şi este construită pe principiul interdisciplinar din punctul de vedere al conţinutului său şi principiul modular din punctul de vedere al organizării şi evaluării a unităţilor du curs. Programul se distinge prin faptul că majoritatea disciplinelor obligatorii (40 din 47, circa 85%) sunt predate în limba străină A (inclusiv unele discipline de orientare socio-umanistă) sau în limba străină B sau concomitent în ambele limbi străine studiate, iar disciplinele de creare a abilităţilor şi competenţelor generale sunt aplicate în domeniul de formare profesională. Programul de studiu presupune folosirea pe larg a noilor tehnologii informaționale și de comunicare – din numărul total de 47 unităţi de curs obligatorii la 32 (circa 70%) activitatea studentului este asistată în mod obligatoriu de computer şi alte echipamente performante, atât în laboratoarele specializate, cât şi pe parcursul orelor de lucru individual. Din cele 7 discipline obligatorii predate în limbile română şi rusă, studenţii alolingvi pot urma la dorinţă discipline în limba română. Din punctul de vedere al evaluării unităţilor de curs, programul se distinge prin aplicarea sistemului de notare cu sutimi, atât pentru fiecare unitate de curs din cadrul modulului, cât şi pentru modul în ansamblu. Începând cu anul II de studii, studentul poate să-şi croiască propriul traseu educaţional alegând din planul de studii modulele opţionale, specializându-se, prin urmare, într-un anumit tip de traduceri: literară, specializată sau orală. De asemenea, studentul poate solicita suplimentar studierea modulului psiho-pedagogic în vederea obţinerii dreptului de a profesa limbile străine A şi B în învăţământul preuniversitar.

 

Scopul şi misiunea programului de studiu

Programul de studiu îşi propune pregătirea specialiştilor în domeniul de formare profesională al limbilor moderne, la absolvirea căruia studentul va primi titlul de licenţiat în ştiinţe umanistice, calificarea de Traducător-referent de limbi moderne A şi B şi, la dorinţă, calificarea suplimentară de Învăţător/profesor  de limbi moderne A şi B în învăţământul preuniversitar. În vederea realizării acestui scop, din lista limbilor propuse pentru studiere (franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, chineză, coreeană, rusă, etc.), studentul alege în mod obligatoriu două limbi, A şi B, în diverse combinaţii, ca de exemplu: engleză-franceză, engleză-germană, franceză-engleză, germană-engleză, spaniolă-engleză, engleză-spaniolă, chineză-engleză, engleză-chineză, coreeană-engleză, engleză-coreeană, alte combinaţii de limbi. Programul de studii asigură pe parcursul traseului educaţional îmbinarea armonioasă a dimensiunii teoretice cu cea aplicativă, fapt care permite formarea specialiştilor calificaţi şi facilitarea amplasării lor în câmpul muncii. Titlul şi calificarea /calificările obţinute de absolvent permit continuarea studiilor la ciclul II Masterat.

 

Profilul ocupaţional al absolventului

Absolventul specialităţii 223.1 Limbi moderne (A şi B) poate să-şi desfăşoare activitatea profesională în toate sferele vieţii socio-economice şi culturale, ca de exemplu: unităţi economice naţionale (bănci, firme, unităţi de producţie); unităţi juridice (birouri notariale, birouri de avocatură, judecătorii, procuraturi); administraţia publică centrală şi locală (consilii municipale, primării, direcţii etc.; întreprinderi transnaţionale; reprezentanţe ale organismelor internaţionale; ambasade şi organisme culturale străine; unităţi medicale; unităţi editoriale; redacţii de reviste şi ziare (inclusiv online); birouri turistice; birouri de traduceri; unităţi culturale (cluburi, teatre, cinematografe, uniuni ale oamenilor de creaţie); radioteleviziune; structuri educaţionale; unităţi de cercetare (institute, centre, laboratoare ştiinţifice, arhive); misiuni şi fundaţii de caritate; cluburi sportive etc. în calitate de traducător-referent, traducător profesionist (economie, drept, medicină, tehnică etc.), traducător literar (proză, poetică, dramaturgie), traducător de filme (subtitrare şi dublare), interpret de conferinţe, ghid turistic, profesor de limbi străine, redactor, crainic al emisiunilor radio şi TV, cercetător (lingvist, filolog, terminolog, documentalist, lexicograf, terminograf) etc.

 

Metode de predare/învăţare

Pentru obţinerea finalităţilor de studiu vor fi folosite următoarele metode de predare/învăţare informative şi activ-participative:

 1. metoda clasică (tradiţională) de transmitere şi dobândire a cunoştinţelor – expunere, problematizare, demonstraţie, conversaţie, exerciţiul, etc.;
 2. metode moderne – metoda proiectului, studiului de caz, metoda de simulare etc.;
 3. metoda interactivă în grup – jocul cu rolul, brainstorming, discuţii şi dezbateri;
 4. metoda de studiu individual (lectura, documentarea, reflecţia personală, observarea sistematică, experimentul);
 5. metoda de consiliere şi orientare etc.

 

Metode de evaluare

Pe parcursul studierii unităţilor de curs studentul va beneficia în mod obligatoriu de verificare şi evaluare curentă în baza testelor, lucrărilor de control (dictări, expuneri, eseuri, traduceri), referatelor, studiilor de caz, recitalurilor poetice, portofoliilor etc. Rezultatele evaluărilor curente se vor lua în calcul la evaluarea finală complexă (metoda expunerii frontale) a cunoştinţelor pentru modulul constituit din 2-3 discipline.

 

Finalităţi de studiu

La finalizarea programului de studii studentul va da dovadă de următoarele:

Competenţe gnoseologice (de cunoaştere):

 • cunoaşte sistemul fonetic, lexico-semantic şi gramatical al limbilor străine A şi B;
 • cunoaşte civilizaţia, cultura şi istoria ţărilor limbile cărora le studiază;
 • cunoaşte bazele lingvisticii generale;
 • înţelege principiile traducerii scrise şi orale (versiunea/tema) în limbile străine A şi B;
 • cunoaşte tehnicile de audiere, citire, exprimare scrisă/orală, comunicare fluentă în limbile străine A şi B;
 • înţelege principiile analizei semiotice a textului în limbile străine A şi B;
 • cunoaşte metodologia aplicării principiului interdisciplinarităţii în contextul disciplinelor de specializare, de orientare socio-umanistică şi de creare a abilităţilor şi competenţelor generale pentru armonizarea cunoştinţelor şi competenţelor;
 • înţelege importanţa limbii străine ca mijloc de comunicare profesională internaţională în condiţiile economiei de piaţă;
 • înţelege importanţa noilor tehnologii informaţionale pentru progresul societăţii la toate nivelele.

Competenţe praxiologice (de aplicare în practică):

 • poate să se exprime oral /scris la orice nivel în limba străină A şi B;
 • poate să traducă texte terminologice (versiunea şi tema) în limbile străine A şi B;
 • poate să traducă texte literare (versiunea şi tema) în limbile străine A şi B;
 • poate să traducă consecutiv şi simultan în/din limbile străine A şi B;
 • poate să utilizeze corect noile tehnologii în activitatea profesională de traducere (computerul, echipament audio-video, lucrul în cabină);
 • stăpâneşte tehnici de corectare, redactare şi revizie a unei traduceri;
 • poate să autoevalueze capacităţile sale profesionale, să se autoinstruiască şi să se perfecţioneze în continuu în domeniul profesional.

Competenţe de cercetare (creare):

 • apreciază corect situaţia geo-socio-politică a ţării originare şi a ţărilor limbile cărora le studiază;
 • defineşte şi evaluează problemele şi dificultăţile de traducere şi să găsească soluţii adecvate, alegând decizia corectă în procesul de traducere în/din limbile străine A şi B şi argumentându-şi decizia;
 • conştientizează rolul, misiunea şi funcţiile sale profesionale;
 • dă dovadă de competenţe privind relaţiile interumane de muncă (spirit de echipă, abilităţi de comunicare şi relaţionare, conştientizarea importanţei calităţii muncii);
 • desfăşoară activitatea sa cu respectarea eticii profesionale;
 • se adaptează la noi situaţii/condiţii profesionale şi îşi asumă responsabilităţii;
 • evaluează documentele accesibile pe internet din punctul de vedere al autorităţii /autenticităţii surselor documentare (spirit critic);
 • foloseşte eficient instrumentele şi motoarele de căutare (de ex. aplicaţii software de terminologie, corpusuri electronice, dicţionare în format tipărit sau electronic);
 • poate să gestioneze activitatea sa profesională pe piaţă (gestionarea volumului de muncă, aprecierea financiară a serviciilor prestate, viaţa asociativă, evaluarea calităţii şi productivităţii muncii, comunicarea cu clienţii etc.);
 • are comportament atitudinal adecvat: principiul toleranţei, multiculturalităţii, în raport cu alte rase, popoare, naţiuni.

 

NOTĂ: În planul de studii sunt enumerate cele mai importante competenţe. Lista exhaustivă a competenţelor se regăseşte în Programele analitice ale cursurilor /modulelor.