Primele grupe academice ale Facultăţii de Litere şi-au început studiile la 1 septembrie 1993. Pe atunci facultatea se numea Departamentul Limbi Străine şi colectivul profesoral era condus de Doamna Ana Bondarenco, doctor habilitat, profesor universitar, primul director al departamentului. Din anul 1994 până în februarie 1996, departamentul a fost condus de Domnul Vsevolod Grigore, doctor, conferenţiar universitar. Din februarie 1996 până în septembrie  2003 în fruntea departamentului s-a  aflat Doamna Ana Guţu, doctor, profesor universitar, astăzi Prim-vicerector ULIM. Din septembrie 2003 până în aprilie 2006 departamentul a activat sub conducerea Doamnei Tamara Gogu, doctor, conferenţiar universitar.

La finele anului 2006, Senatul ULIM a decis să modifice  organigrama Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, astfel noţiunea de departament a fost înlocuită cu cea de facultate. Ulterior, Departamentul Limbi Străine s-a transformat prin modificare în Facultatea Limbi Străine, iar din 2008 în Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării. Prin decizia Senatului ULIM din 12 septembrie 2012, facultatea îşi modifică denumirea în Facultatea de Litere.

Din aprilie 2006 până în iulie 2010 subdiviziunea a fost condusă de Domnul Ion Manoli, doctor habilitat, profesor universitar. Astăzi în fruntea facultăţii se află Doamna Ludmila Hometkovski, doctor, conferenţiar universitar interimar, absolventă a primei promoţii a facultăţii (1993-1998). 

La data fondării sale, în republică mai existau două facultăţi de limbi străine, una la USM, cealaltă la Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Drept obiectiv primordial al facultăţii este pregătirea specialiştilor de limbi străine pentru piaţa de muncă naţională şi internaţională. Liberalizarea relaţiilor economice a creat multiple segmente pe piaţa muncii, unde este nevoie de specialişti filologi, cunoscători de limbi străine. Până în anul 1996 nu a existat o concepţie adecvata de pregătire a traducătorilor profesionişti. Crearea specializării respective în cadrul Facultăţii Limbi Străine, a avut drept consecinţă elaborarea unui plan de studii racordat la standardele europene, iar echiparea laboratoarelor (săli audio/video, multi-media, de traducere sincronă etc.) a contribuit la eficientizarea procesului didactic universitar.

Capitalul uman al facultăţii este constituit atât din profesori cu experienţă, cât şi din cadre tinere, cu preponderenţă absolvenţi ai ULIM-ului, care sunt familiarizaţi cu specificul curriculei disciplinare. Toţi profesorii facultăţii sunt beneficiari ai stagiilor de perfecţionare organizate atât în republică, cât şi în centrele universitare de peste hotare din Franţa, Germania, SUA, Marea Britanie.

Antrenarea profesorilor în activităţile de cercetare şi predare implică un grad sporit de responsabilitate şi prestaţie intelectuală. Augmentarea calităţii predării cursurilor constituie obiectivul de bază al fiecărui profesor la facultate, acest obiectiv fiind reflectat prin rezultatele obţinute atât în planurile individuale de activitate ale profesorilor, cât şi în rapoartele anuale de autoevaluare.

Numărul studenţilor la facultate variază în jurul cifrei 400. Specificul multilingv al contingentului marchează şi ţinuta comportamentală – disciplină, eleganţă, eficacitate. Studenţii se autoguvernează, exercitând actul decizional prin intermediul consiliului studenţesc al facultăţii, senatului studenţesc ş.a.

Augmentarea reuşitei academice a studenţilor constituie un obiectiv central al administraţiei facultăţii, care determină planificarea tuturor activităţilor curriculare şi extracurriculare. Manifestarea  calităţii pregătirii specialiştilor la facultatea noastră se materializează în prestaţia absolvenţilor. Printre ei cei mai buni duc faima universităţii şi facultăţii în diverse organisme internaţionale/europene.

La Facultatea de Litere pe parcursul celor 23 ani de existenţă s-au cristalizat tradiţii frumoase, care pun în evidenţă necesitatea pregătirii pentru viaţa adultă a unor specialişti capabili să se integreze plenipotenţiar într-o societate în perpetuă schimbare, cu cerinţe şi standarde de viaţă din ce în ce mai înalte. Pentru ca aceşti specialişti să facă faţă nu doar exigenţelor breslei profesionale, ci şi conjuncturii psiho-sociale moderne, facultatea organizează manifestări educative cu un conţinut prolific, manifestări ce inculcă toleranţa, comunicarea  interculturală, echidistanţa în atitudini şi aprecieri.

Au devenit tradiţie celebrarea zilelor francofoniei,  hispanofoniei, Europei. În perioadele respective sunt organizate numeroase cluburi de discuţie, mese rotunde, lecţii deschise, concursuri, olimpiade, dezbateri etc. Decanul, şefii catedrelor, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale se implică activ în toate manifestările, invitând la ele şi reprezentanţi notorii ai organismelor culturale acreditate în RM, ca Alianţa şi Ambasada Franţei, Ambasada Marii Britanii, Ambasada Germaniei şi centrul DAAD, Institutul Cervantes cu sediul la Bucureşti, România. În anul 2006 a fost inaugurat Centrul Britanic, unde studenţii pot beneficia de un fond bogat de carte, echipament modern (calculator, multiplicator, televizor, DVD etc.).

Studenţii sunt chemaţi şi, desigur, manifestă un mare interes pentru astfel de activităţi, deoarece ele sunt o bună şcoală în cultivarea libertăţii expresiei, deontologiei emulaţiei şi corectitudinii de luare a deciziilor. Deseori gazda, dar şi garantul logistic al acestor manifestări este Departamentul Informaţional Biblioteconomic (DIB), ce pune la dispoziţia studenţilor sălile de lectură, creând astfel o ambianţă inconfundabilă a simbiozei între dimensiunea academică şi cea culturală a demersului educativ.